Signifikante egenskaber – Hvad er vigtigst at bevare om data?

Hvilke aspekter af et digitalt objekt skal bevares over tid, for at det bliver ved med at være tilgængeligt og meningsfuldt og kan identificeres som det samme som da det blev skabt? Det kan være svært at definere i praksis, men ’signifikante egenskaber’ kan hjælpe med at løse opgaven.

SignifikanteEgenskaber

Hvad er signifikante egenskaber?

Et objekts signifikante egenskaber er de egenskaber, der skal bevares over tid, for at objektet kan blive ved med at være tilgængeligt og meningsfuldt. Samtidig er de signifikante egenskaber tæt knyttet til autenticitet, og ses ofte som et udtryk og mål for et objekts autenticitet.

Signifikante egenskabers rolle i digital bevaring

At bevare alle dele af et digitalt objekt i et langtidsperspektiv må umiddelbart ses som det ultimative mål for digital bevaring. At gøre det vil imidlertid være meget ressourcekrævende og i de fleste tilfælde også umuligt. Derfor er man nødt til at fokusere på at bevare det vigtigste, også selv om det sker på bekostning af andre, mindre vigtige dele af objektet.

De egenskaber der er vigtige for et digitalt objekt, eller for den måde man bruger det objekt på, er de signifikante egenskaber. Hvis disse signifikante egenskaber forbliver uændrede over tid, siger man at  objektet og dets autenticitet være bevaret, fordi det der eventuelt måtte ændres eller mistes over tid, per definition ikke er af signifikant betydning for det digitale objekt.

Hvad kan signifikante egenskaber bruges til?

Signifikante egenskaber kan bl.a. bruges til bevaringsplanlægning. For eksempel kan de bruges til at validere bevaringstiltag og autenticitet af objekter på tværs af bevaringstiltag. Det er relevant at arbejde med signifikante egenskaber, uanset hvilken bevaringsstrategi for logisk bevaring man tager udgangspunkt i. Ved migrering vil objekterne uundgåeligt ændres, mens emulering er udfordret at vanskeligheder med præcis gengivelse af objekter og deres oprindelige karakteristika. Både migrering og emulering kan med andre ord føre til tab af informationer, og oplevelsen og udseendet af objekter kan variere over tid. Hvis man sørger for at bevare de signifikante egenskaber gennem hhv. migreringer og emulering, vil det ikke betyde noget, fordi de ting der ændres, ikke er signifikante for objektets brug og mening.

Hvilke egenskaber er signifikante?

At bruge signifikante egenskaber i bevaringsarbejdet forudsætter, at de er klart defineret på en måde, hvor de kan evalueres og valideres. Kun da er det er muligt at afgøre, om de er bevaret over tid. Det kan imidlertid være svært at identificere signifikante egenskaber i praksis.

Det skyldes først og fremmest spørgsmålet om hvem, der skal definere de signifikante egenskaber. ’Signifikante egenskaber’ er et subjektivt begreb, og hvad der anses som signifikant, afhænger af hvem man spørger. Det er med andre ord umuligt at definere et sæt af egenskaber, som objektivt set er signifikante, fordi de signifikante egenskaber altid vil være et udtryk for en individuel vurdering af, hvad der vigtigst.

Hvad man mener er vigtigt, afhænger bl.a. af hvad man ved om objektet og dets proveniens, og hvilken relation man har til objektet. Når man skal definere signifikante egenskaber i praksis, er det derfor nødvendigt at tage stilling til, hvem der skal afgøre hvilke dele, der er signifikante. Det kan være det objekternes skaber? Deres oprindelige modtagere og brugere? Den ansvarlige bevaringsinstitution? Eller  det kan være de brugere, der nu og i fremtiden vil bruge objektet? Afhængigt af hvem man spørger, vil man kunne få meget forskellige svar.

I praksis vil det ofte være bevaringsinstitutioner, der afgør, hvilke egenskaber der anses som signifikante da det jo er dem, der er ansvarlige for bevaringen. For at sikre, at alle relevante signifikante egenskaber bliver taget i betragtning, kan det være en god ide at samarbejde med fx skabere og fremtidige brugere, når man identificerer signifikante egenskaber.

Hvordan beskrives signifikante egenskaber?

En anden ting der har stor betydning for identificeringen af konkrete signifikante egenskaber er, hvor detaljerede de beskrives.

Signifikante egenskaber kan generelt set opdeles i to typer. Den ene type er tekniske karakteristika, som fx. at bitdybde skal være 24 bit. Kendetegnet for denne type af signifikante egenskaber er, at de er meget specifikke og kan identificeres og sammenlignes automatisk. Den anden type af signifikante egenskaber er mere overordnede egenskaber som fx god visuel kvalitet. Denne type egenskaber er ofte subjektiv og kan være svære at definere og evaluere, selv ved manuel sammenligning.

Jo mere specifikke og detaljerede de signifikante egenskaber er, des nemmere er det at evaluere og vurdere, om de er bevaret over tid. De mere overordnede signifikante egenskaber kan være svære at validere, fordi de ikke er absolutte, men kun kan valideres på baggrund af en vurdering. Fordelen ved at bruge denne form for signifikante egenskaber er imidlertid, at de kan beskrive aspekter af objekter, der ikke kan defineres som tekniske karakteristika, fx objekters ”look-and-feel”.

Hvad betyder det at bruge signifikante egenskaber i bevaringsarbejdet?

Signifikante egenskaber udgør de egenskaber for et objekt, der skal bevares uændrede over tid, uanset hvilken strategi for logisk bevaring man benytter, og uanset hvilke bevaringstiltag man udfører. Hvilke signifikante egenskaber man identificerer og hvordan man beskriver dem, er derfor afgørende for, hvordan digitale objekter ser ud og kan bruges på langt sigt. Der er vigtigt at holde sig for øje,  inden man går i gang med at identificere signifikante egenskaber.

Hvor kan man læse mere om signifikante egenskaber?

Den uddybende artikel Significance is in the eye of the stakeholder af Dappert & Farquhar

Slutrapport fra det britiske InSPECT projekt, der bl.a. beskriver erfaringer med at identificere signifikante egenskaber i praksis

OAIS modellen beskriver også, hvordan signifikante egenskaber kan bruges i bevaringsarbejdet til at sikre objekters autenticitet. I OAIS-modellen bruges dog betegnelsen ”Transformational Information Properties” i stedet for den udbredte engelske term ”significant properties”.

 

Kathrine Hougaard Edsen Johansen, Rigsarkivet, November 2013 / Revideret januar 2015


Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Vi gør opmærksom på, at Digitalbevaring.dk frasiger sig ethvert ansvar for indholdet af offentlige kommentarer. Vi gør samtidig opmærksom på, at Digitalbevaring.dk forbeholder sig retten til at publicere, slette og redigere kommentarer på hjemmesiden samt opbevare navn, e-mail og ip-adresse på kommentarskrivere. Hvis du ønsker din kommentar og tilhørende brugeroplysninger slettet, bedes du kontakte os.