Ordbog

A

Fast forkortelse, benyttes i kulturverdenen for “Arkiver, Biblioteker og Museer”.
En tilsvarende forkortelse findes på engelsk, “ALM” (Archives, Libraries, Museums)
[permalink]

Et OAIS-arkiv er en organisation af mennesker og systemer, som har påtaget sig ansvaret for at langtidsbevare information og gøre den tilgængelig for en specificeret brugergruppe. Se også Trustworthy digital repository og OAIS Reference Model.

[permalink]

Arkivloven er det overordnede regelgrundlag for arkivvæsenet i Danmark.

Arkivloven regulerer de offentlige arkivers arbejde, herunder statslige myndigheders aflevering til offentligt arkiv og brugeres adgang til materiale, under hensyn til tilgængelighedsfrister.

Læs mere om arkivloven i artiklen om lovgivning.

Se arkivloven her – lovbekendtgørelse nr. 1050 af 17. december 2002, med de ændringer, der følger af § 1 i lov nr. 563 af 24. juni 2005 og lov nr. 532 af 6. juni i 2007.

[permalink]

Egenskab, der sikrer, at en ressource eller person er den hævdede [DS 484:2005].

[permalink]

Azimuth beskriver vinklen mellem tonehoved og et magnetisk bånd.  Læs mere i artiklen om digitalisering af kassettebånd.

[permalink]

B

Backup-processen har til formål at sikre mod tab af data ved at skabe en sikkerhedskopi af de originale data og lagre dem på et separat medie. Det kan være nødvendigt at tage backup ofte for at mindske risikoen for datatab. Backup’ens integritet bør testes for at sikre, at man ved behov for genskabelse af data har en brugbar kopi.

Læs i artiklen om bitbevaring, hvorfor backup ikke er nok, når man arbejder med langtidsbevaring.

[permalink]

Bevaringsformater er de filformater, man vælger at anvende til langtidsbevaring. Bevaringsformater udvælges normalt efter holdbarhed – de skal være stabile, så man begrænser omkostningerne til den logiske bevaring – og efter, hvor udbredte de er, så omkostningerne til udvikling af bevaringsværktøj også begrænses.

Eksempler på bevaringsformater er TIFF, MP3, MPEG-2, Unicode og XML.

Læs en længere beskrivelse af formater i artiklen ‘Hvilke filformater egner sig bedst til langtidsbevaring?

[permalink]

En bevaringsinstitution er en privat eller offentlig ABM-institution, som har til opgave at bevare dele eller områder af den danske kulturarv.

F.eks. er Det Danske Filminstitut (DFI) den nationale bevaringsinstitution for film.

[permalink]

For at bevare digitale materialer skal man dels bitbevare og dels vælge en metode til logisk bevaring.

Se artikel om bevaringsmetoder.

[permalink]

En bevaringsplan er en central del af arbejdet med bevaring af digitale materialer. Planen er udgangspunktet for det daglige arbejde med den digitale samling, og har blandt andet til formål at sikre, at de bevarede data kan tilgås og forstås også i fremtiden. Dette opnås ved at sikre implementeringen af en række mål, der tager udgangspunkt i bevaringspolitikker og bevaringsstrategier.

Læs mere i artiklen Hvordan laver man en bevaringsplan?

[permalink]

En bevaringspolitik beskriver de overordnede rammer for en institutions arbejde med digital bevaring.

Se også artiklen Hvordan laver man en bevaringspoltik og –strategi

[permalink]

En bevaringsstrategi beskriver hvordan institutionens bevaringspolitik skal implementeres, samt hvilke principper og prioriteringer der ligger til grund for de digitale bevaringsprocesser.

Se også artiklen Hvordan laver man en bevaringspolitik og -strategi?

[permalink]

Program, der kan processere digitale billeder på forskellige måder, herunder ændre kontrast, skarphed, tone/farvegengivelse, størrelse, beskæring, filformat, komprimering, og ofte også redigere indlejrede metadata.

 

[permalink]

Det binære talsystem benytter kun to cifre nemlig 1 og 0. I titalssystemet kan vi skrive tal med cifrene fra 0 til 9. Når man skriver et binært tal, kaldes det enkelte tal for en bit.

Nedenstående tabel viser, hvordan man tæller til 10 binært:

Tal i titalssystemet Tilsvarende tal i det binære talsystem Kommentar
0 0
1 1
2 10 2 findes ikke binært, så vi må bruge ny plads
3 11
4 100 Igen findes 2 ikke binært, så vi må bruge ny plads
5 101
6 110
7 111
8 1000 Igen findes 2 ikke binært, så vi må bruge ny plads
9 1001
10 1010
[permalink]

Bit er den mindste informationsenhed i et binært system, dvs. at det kan være en af to muligheder, nemlig 1 eller 0. Ethvert digitalt materiale består i bits, samlet i bytes, og hele samlingen af bytes udgør så en fil.

Bit bruges som et udtryk for lagringskapacitet , altså hvor mange bits en fil består af.

Se mere om bit i artiklen om digitale materialer.

[permalink]

Bitbevaring sikrer, at de enkelte bits i et digitalt materialer bevares. For at bitbevare kræves, at man har mindst to kopier af materialet, således man hele tiden kan tjekke, at antallet af bits ikke ændres (og bits dermed mistes) over tid.

Se også logisk bevaring, samt artikel om bitbevaring.

[permalink]

Bitfejl (f.eks. manglende bits i en datafil) kan korrumpere data, således at de ikke fremstår som læsbare, og sikring mod bitfejl er derfor centralt i forbindelse med digital langtidsbevaring. Hyppigheden eller antallet af bitfejl er en målestok for kvaliteten af lagringen af data på lagringsmedier, eller kvaliteten af overførslen af bit i en datastrøm.

[permalink]

Bitmap-billeder er opbygget af pixler og dannes typisk af digitale kameraer eller scannere.

[permalink]

Brugere er grupper af personer, der til deres arbejde eller private brug får adgang til en institutions samlinger. OAIS modellen arbejder med begrebet Designated Community (udpegede brugergrupper), hvilket dækker over bevaringsinstitutionens specifikke målgrupper, fx forskere inden for speciel gren af naturvidenskaben eller almindelige borgere.

[permalink]

En byte er den basale enhed, som computeren fortolker på. En byte består typisk af 8 bit, som fx kan repræsentere et tegn.

Læs mere om bytes i artiklen om digitale materialer.

Læs mere om antal bytes enheder ved at klikke på deres navn i nedenstående tabel:

Antal bytes enheder
Navn Værdi
 kilobyte   KB   10001   1000 
 megabyte   MB   10002   1000.000 
 gigabyte   GB   10003   1000.000.000 
 terabyte   TB   10004   1000.000.000.000 
 petabyte   PB   10005   1000.000.000.000.000 
 exabyte   EB   10006   1000.000.000.000.000.000 
 zettabyte   ZB   10007   1000.000.000.000.000.000.000 
 yottabyte   YB   10008   1000.000.000.000.000.000.000.000 
[permalink]

C

Der arbejdes internationalt på at opbygge standarder for digitale arkiver, så man på sigt vil kunne få foretaget en ekstern revision og certificering af sit digitale arkiv. En sådan certificering kan synliggøre, både over for omverdenen og over for organisationen selv, at det digitale arkiv lever op til de krav, der bør stilles til et digitalt arkiv.

[permalink]

En checksum er en fils fingeraftryk, og den kan udregnes på flere måder. Fingeraftrykket kan bruges til at validere om filen er intakt.

Se også artiklen “Checksum – er der fejl i mine data”.

[permalink]

Ordet Codec kommer af det engelske: compressor-decompressor eller coder-decoder. Et codec er et program, der koder og dekoder fra den originale datarepræsentation til den komprimerede datarepræsentation – og tilbage igen. Data til et codec er fx digitaliseret lyd, billeder og video.

Codec tolker data som MP3, MPEG, wmv o.lign. på forskellig vis, og man kan opleve at mangle et codec efter download af et film- eller lydklip. Når det sker, kan medieklippet ikke afspilles korrekt.

[permalink]

D

Data er en samling af digital information, lagret binært som bits og bytes.

[permalink]

Struktureret samling af søgbar information lagret på digitale medier. Det er typisk et databasesystem (Database Management System, DBMS), som håndterer den faktiske lagring og fremfinding.

Læs mere i artiklen om bevaring af databaser.

[permalink]
Et dataformat er en bestemt måde at repræsentere og strukturere data på, så data kan tilgås af værktøjer, som kan præsentere formatet i forståelig form (f.eks. TIFF-editor til TIFF-formatet), eller kan forstås ud fra foreskrifter om, hvordan data skal fortolkes (for eksempel metadataformater). De fleste formater har en standard for, hvordan data skal struktureres, og i så fald vil validiteten af et format kunne måles på, hvorvidt data overholder dataformatstandarden.
[permalink]

En datastruktur er den sammenhæng, der er mellem en række sammenhørende dataelementer, f.eks. som i almindeligt anvendte strukturer med et antal ensartede elementer såsom lister, tabeller, træer, grafer og stakke, eller i databaser, hvor det er udtryk for en systematisk sammenhæng mellem felter.

[permalink]

Deskriptiv information identificerer og dokumenterer informationspakkens indhold i OAIS Reference Model.

Se også artiklen Standard – Hvad er OAIS-modellen, og hvorfor er den vigtig?

[permalink]

Langtidsbevaring af digital information. Informationerne kan være skabt digitalt eller være resultat af en digitalisering af tekst, lyd, levende billeder m.m. i analog form.

Valg af metode til digital bevaring er afhængigt af mange faktorer, f.eks. samlingens størrelse, omkostninger ved forskellige metoder, tilgængeliggørelse m.v.

Se artikel om bevaringsmetoder.

[permalink]

Proces, der frembringes en digital repræsentation af et analogt materiale, fx ved scanning af et papirbillede eller konvertering af lyden fra en grammofonplade til et digitalt signal.

Digitalisering udføres både af bevarings- og formidlingshensyn.

[permalink]

Et digitalt billede er en numerisk repræsentation af et billede lagret i et grafikformat på et maskinlæsbart medie. Der findes to hovedtyper af digitale billeder: bitmap (raster) billeder og vektorbilleder.

[permalink]

Et digitalt objekt er i OAIS’ terminologi et objekt bestående af bitsekvenser.

[permalink]

DNG formatet er et åbent billedformat baseret på TIFF 6.0 og kompatibelt med TIFF-EP. Det er udviklet af Adobe med det formål at standardisere de mange forskellige kameraspecifikke billedformater, også kaldet RAW formater, der findes på markedet. RAW formater indeholder, som navnet siger, de ubehandlede (rå) billeddata fra den fotografiske optagelse. Adobe har også udviklet et program (DNG Converter), der kan konvertere leverandørspecifikke RAW formater til DNG.

De rå data i DNG og RAW formater kan renderes på forskellige måder ved at justere parametre som hvidbalance, toneomfang, farvetemperatur og eksponering. Så længe de rå data gemmes i DNG eller andre RAW formater, er renderingen reversibel. Det vil sige, at man kan komme tilbage til de oprindelige rå data og lave en ny rendering. Hvis billeddata i DNG eller RAW konverteres til TIFF formatet, transformeres de rå data derimod irreversibelt til pixelværdier, hvilket også medfører, at en del af den oprindelige billedinformation fjernes permanent. Processen svarer lidt til tidligere tiders mørkekammerarbejde, hvor et filmnegativ kunne kopieres på forskellige måder og resultere i forskelligt toneomfang og kontrast i det fikserede positive print.

Fordelen ved DNG frem for TIFF er, at formatet gemmer de rå data og dermed giver bedre mulighed for at manipulere med billedet på et senere tidspunkt og med fremtidens programmer. Desuden fylder det mindre end TIFF. Når mange bevaringsinstitutioner alligevel stadig foretrækker at bevare billeder i TIFF frem for DNG, skyldes det, at TIFF er mere udbredt og anses for at være mindre komplekst at bevare end DNG. Der er dog også bevaringsinstitutioner, som har valgt både at bevare i DNG og i et raster format som fx TIFF eller JPEG 2000.

Hvis du har lyst til at læse mere om emnet, findes der en god artikel, som giver en teknisk beskrivelse af RAW formater og diskuterer fordele og ulemper ved at bevare i RAW formater i forhold til raster billedformater: Bennett, Michael J. et Wheeler, F. Barry, “Raw as Archival Still Image Format: A Consideration” (2010).

[permalink]

DS 484-standarden er en dansk standard for informationssikkerhed og har siden 2007 skullet bruges af alle danske statslige institutioner. I 2010 er det blevet besluttet, at ISO-standarden 27001 kan bruges i stedet for DS484. På sigt, formentlig i 2016, skal alle statslige institutioner overgå til ISO 27001.

Læs mere om ISO 27001 hos Digitaliseringsstyrelsen

[permalink]

E

ePub er kort  for electronic publication. ePub formatet er en fri og åben e-bogsstandard lavet af International Digital Publishing Forum (IDPF). Filen har filendelsen .epub. ePub er designet til ikke at være formateret til et bestemt papirformat, hvilket betyder, at en e-bog dynamisk kan formateres til den enkelte e-bogslæsers orientering, skærmstørrelse og skærmopløsning.

Læs mere om ePub her

[permalink]

Ved at equalisere kan man justere lydniveauet på forskellige frekvenser (fx bas og diskant).

[permalink]

Elektronisk sags- og dokumenthåndtering

[permalink]

En exabyte (forkortes EB) repræsenterer 1.000.000.000.000.000.000 bytes eller 1.0006 bytes (8.000.000.000.000.000.000 bit).

Den tilsvarende binære betegnelse er exbibyte (EiB), som er 1.0246 = 260 ≈ 1,153·1.0006 bytes.

Læs mere under bytes og i artiklen om digitale materialer.

[permalink]

Emulering er en bevaringsstrategi ligesom migrering og den museale strategi.

Ved emulering sikrer man i software og/eller i hardware en imitation af de oprindelige omgivelser. Emulering opnås ved at imitere den oprindelige præsentation af bittene i det digitale materiale. Det vil sige, at man skaber nye omgivelser, der giver mulighed for, at man kan tilgå sine digitale materialer i deres oprindelige form, på en måde som virker som den oprindelige oplevelse af at tilgå dem.

Se også artiklerne om henholdsvis emulering og logisk bevaring.

[permalink]

F

En farveprofil forbinder den måde, et udstyr repræsenterer farver på, til den måde, mennesker opfatter farver på. Et udstyr bruger typisk farvemodellen RGB (scannere) eller CMYK (printere) til at udtrykke farver, men hvis man kun gengiver disse værdier, fx R 100, G 120, B 153, på en skærm, eller printer dem, beskriver de ikke, hvordan et menneske ser farven. Derfor indeholder en farveprofil en oversættelse fra udstyrets RGB- eller CMYK- værdier til et såkaldt ”profile connecting space”. Dette farverum er en matematisk beskrivelse af det menneskelige farvesyn, som fx X, Y, Z og/eller Lab. En farveprofil beskriver altså, hvordan alle de farver, et udstyr kan optage, vise eller printe, oversættes til et farverum for det menneskelige syn.

De fleste farveprofiler følger International Color Consortiums (ICC) specifikationer (see www.color.org). Der findes også en standard for ICC farveprofiler ”Image technology colour management. Architecture, profile format and data structure. Part 1: Based on ICC.1” (ISO 15076-1:2010).

I et RGB farverum (RGB working space) kan man fx anvende farveprofilerne sRGB, Adobe RGB eller eciRGB, der repræsenterer idealiseret udstyr.

 

 

 

[permalink]

Et farverum er en matematisk beskrivelse, oftest i tre dimensioner, af farve, hvor dimensionerne fastlægges af en farvemodel som fx RGB, Lab, XYZ eller CMYK. Man skelner mellem udstyrsafhængige farverum og uafhængige farverum. Et udstyrsafhængigt farverum beskriver den specifikke matematiske model, et udstyr bruger til at repræsentere farve. Et udstyrsuafhængigt farverum beskriver normalt en matematisk model for det menneskelige farvesyn.

 

[permalink]

En enhed af data, lagret på et fysisk digitalt medie. En fil på en computer er en sekvens af bytes gemt som en enhed, typisk på en harddisk, diskette, cd eller et andet lagringsmedie.

En fil er et abstrakt koncept: Det, der ser ud som en enkelt fil fra programmets synspunkt, kan i praksis være gemt som små stumper data forskellige steder på lagringsmediet, eller endda på forskellige lagringsmedier.

Filer laves af programmer, og som regel følger de et forudbestemt filformat (eller filtype) med bestemte filegenskaber.

Læs mere om filer i artiklen om digitale materialer.

[permalink]

Et fil-suffiks er den sidste del af filnavnet, der står efter punktum, fx .doc eller .pdf.

Fil-suffiks vil som regel kunne fortælle brugeren, hvilket format filen er i, fx fortæller fil-suffikset .doc, at filen er en Word-fil.

[permalink]

Filformatet er den måde, informationen lagres i en fil, så den kan læses igen. Som regel stiller det program, man arbejder i, en række filformater til rådighed. Det er ofte formålet med at gemme en fil, der er afgørende for, hvilket filformat man vælger; f.eks. om man skal vælge et filformat egnet til bevaring eller et filformat egnet til formidling. Der vil i begge tilfælde være en række krav, som filformatet skal leve op til.

Se også bevaringsformat og tilgængeliggørelsesformat.

Læs en længere beskrivelse af formater i artiklen ‘Hvilke filformater egner sig bedst til langtidsbevaring?

[permalink]

Det filformat, man vælger, at brugere skal tilgå det digitale materiale i. Formidlingsformatet vil ofte være et filformat, man ved, at brugere af det digitale materiale har mulighed for at tilgå, fx et ofte benyttet filformat. Se også Bevaringsformat, Filformat og Tilgængeliggørelsesformat.

Læs en længere beskrivelse af formater i artiklen Hvilke filformater egner sig bedst til langtidsbevaring?

[permalink]

Kopi af et originalt digitalt materiale, der skal bruges til formidling. I en formidlingskopi er vægten lagt på muligheden for at formidle indhold til brugerne.

Se også Kopi og Sikkerhedskopi.

[permalink]

Egenskaben, at information ikke gøres tilgængelig eller kan afsløres for uautoriserede personer, enheder eller processer.

[permalink]

G

En gigabyte (forkortes GB) repræsenterer 1.000.000.000 bytes eller 1.0003 bytes (8.000.000.000 bit).

Den tilsvarende binære betegnelse er gibibyte (GiB), som er 1.0243 = 230 ≈ 1,074·1.0003 bytes.

Læs mere under bytes og i artiklen om digitale materialer.

[permalink]

H

Hexadecimalsystemet

Hexadecimal-checksummen er udtrykt i 16-talssystemet, på samme måde som bits er udtrykt i det binære talsystem, og på samme måde som vi normalt tæller i 10-talssystemet. Tabellen viser, hvordan man tæller til 29 i 16-talssystemet. De sorte tal er normale tal fra 10-talssystemet, de røde tal er hexadecimaltal, mens de grå er binære tal:

+ 0 1 2 3 4
0 0 0 0 1 1 1 2 2 10 3 3 11 4 4 100
10 10 A 1010 11 B 1011 12 C 1100 13 D 1101 14 E 1110
20 20 14 10100 21 15 10101 22 16 10110 23 17 10111 24 18 11000
+ 5 6 7 8 9
0 5 5 101 6 6 110 7 7 111 8 8 1000 9 9 1001
10 15 F 1111 16 10 10000 17 11 10001 18 12 10010 19 13 10011
20 25 19 11001 26 1A 11010 27 1B 11011 28 1C 11100 29 1D 11101
[permalink]

Hydrolysis kaldes også Sticky Shed Syndrome eller BBAF (Binder-Based Adhesion Failure). Hydrolysis er et fænomen, der kan opstå på magnetiske bånd pga. udtørring af bindemidlet og kan resultere i mislyde og kvalitetstab.

Hydrolysis kan afhjælpes ved bagning eller opbevaring i Mylarposer med Silica-perler (læs mere på iasa-web.org).

 

[permalink]

I

Entydig nøgle, som identificerer den enkelte forekomst (sag, dokument, post, etc.).

Fx er et sagsnummer en identifikator.

Læs mere i artiklen om identifikatorer af digitale objekter samt på hjemmesiden www.infopid.dk.

[permalink]

Bevarelse af fortrolighed, integritet og tilgængelighed af information; dette kan også omfatte andre egenskaber såsom autenticitet, ansvarlighed, uafviselighed og pålidelighed.

[ISO/IEC 27001]

[permalink]

Egenskab, der sikrer aktivers nøjagtighed og fuldstændighed  [ISO/IEC 13335-1:2004]

Integritet i forbindelse med digitale materialer betyder, at tilstanden for data er bevaret over tid. Dette skal også gælde efter, at der er udført forskellige bevaringsaktioner på de digitale materialer. Eksempler på bevaringsaktioner er flytning af data imellem data-medier (f.eks. fra en server til en anden), eller migreringer fra et filformat til et andet.

Bevaring af digitale materialer går kun på deres tiltænkte anvendelse. Med andre ord ses kun på integriteten af de aspekter, som man har udvalgt at bevare. Et aspekt kan fx være farvers opløsning i et digitalt billede. Dette betyder, at integritet godt kan være bevaret, selvom der er aspekter, der går tabt. Et andet eksempel er, at en e-mail godt kan have bevaret integritet, hvis den bevares som et billede af e-mailen. Dette forudsætter, at man ikke har ønsket at bevare aspekter som fx adresser for links, afsender-informationer og vedhæftede filer.

Det, at integritet defineres som, at helheden er uskadt, betyder, at det digitale materiale skal være bevaret sammenhængende for bitbevaringen og den logiske bevaring. Hvis f.eks. et digitalt materiale logisk set dækker over en lang række forskellige, mindre, digitale filer, så er det helheden med denne logik, som skal bevares. Et eksempel på et sådan komplekst digitalt materiale er et website med underliggende websider og eksterne referencer, som fx kan indeholde word-filer, videoer osv.

Begrebet bitintegritet dækker kun integritet af bit og bruges i bitbevaring. Der er ingen logik i bits. Derfor er der her ikke tale om bevaring af aspekter. Bevaring af bitintegritet er altså bevaring af eksakt samme bits i eksakt samme rækkefølge.

[permalink]

ips (inch per second) er et mål, der definerer hastigheden, hvormed et spolebånd skal afspilles.

Hastigheden for spolebånd varierer fra type til type, men vil altid være en af følgende:

  • 30 ips (76.2 cm/s)
  • 15 ips (38.1 cm/s)
  • 7.5 ips (19.05 cm/s)
  • 3¾ ips (9.525 cm/s)
  • 178 ips (4.76 cm/s)
  • 1516 ips (2.38 cm/s)
[permalink]

ISO (the International Organization for Standardization) er en verdensomspændende sammenslutning af nationale standard-instanser, som i tekniske kommitteer på tværs af landene laver internationale standarder for mange forskellige ting. For at noget kan blive en standard, kræves at mindst 75% af medlemmerne går ind for det.

[permalink]

K

Metode der bruges til at udtrække de tekniske detaljer (karakteristika) af en samling filer. Detaljerne giver en præcis teknisk beskrivelse af filernes indhold.

Se artiklen Hvad bør man vide om digitale materialer, der ønskes bevaret? for mere information om karakterisering.

[permalink]

En kilobyte (forkortes KB) repræsenterer 1.000 bytes (eller 8000 bit).

Kilobyte forveksles tit med kibibyte (KiB), som er 1024 byte (eller 8196 bit).

Læs mere under bytes og i artiklen om digitale materialer.

Tabellen nedenfor viser forskellen mellem bytes og kibytes

Antal bytes enheder
Byte navn Værdi Bibyte navn
kilobyte KB 10001 = 103 10241 = 210 = 1,024·103 KiB kibibyte
megabyte MB 10002 = 106 10242 = 220 ≈ 1,049·106 MiB mebibyte
gigabyte GB 10003 = 109 10243 = 230 ≈ 1,074·109 GiB gibibyte
terabyte TB 10004 = 1012 10244 = 240 ≈ 1,100·1012 TiB tebibyte
petabyte PB 10005 = 1015 10245 = 250 ≈ 1,126·1015 PiB pebibyte
exabyte EB 10006 = 1018 10246 = 260 ≈ 1,153·1018 EiB exbibyte
zettabyte ZB 10007 = 1021 10247 = 270 ≈ 1,181·1021 ZiB zebibyte
yottabyte YB 10008 = 1024 10248 = 280 ≈ 1,209·1024 YiB yobibyte
[permalink]

Pakning af data (information) til et andet filformat end det oprindelige, f.eks. for at spare lagerkapacitet eller gøre en transmission lettere at gennemføre.

Læs mere i artiklen om Komprimering af data

[permalink]

En komplet og nøjagtig gengivelse af en originalfil.

Se også Sikkerhedskopi og Formidlingskopi.

[permalink]

L

Et medie er et informationsbærende materiale. Der kan sondres mellem grafiske medier som bogen, fotografiske medier som filmen, elektroakustiske medier som grammofonplader og elektroniske medier som f.eks. analoge videobånd og digitale cd-rom’er og dvd’er.

Se også artiklen om valg af lagringsmedier til langtidsbevaring.

[permalink]

Logisk bevaring skal sikre integriteten af de digitale materialer, så de kan læses, forstås og vises/afspilles af et fremtidigt program på en fremtidig computer og ekstraudstyr. Metoder til logisk bevaring kan være emulering, migrering eller museal strategi.

Inden for biblioteksverdenen bruges også betegnelsen funktionel bevaring for det samme.

Se også artiklerne om logisk bevaring og bitbevaring.

[permalink]

M

Migrering er overførsel af data til nyere systemer, der skal sikre datas læsbarhed, integritet og autenticitet. Dette kan inkludere migrering af data fra et filformat til et andet (f.eks. MS Word til PDF/A), fra et operativsystem til et andet (f.eks. Windows til Linux) eller fra et programmeringssprog til et andet (f.eks. C til Java). Målet er, at data fortsat kan læses og forstås som da det var i drift.

Læs mere om migrering i artiklen om migreringsstrategien. Se desuden artiklen om logisk bevaring.

[permalink]

En megabyte (forkortes MB) repræsenterer 1.000.000 bytes eller 1.0002 bytes (8.000.000 bit).

Den tilsvarende binære betegnelse er mebibyte (MiB), som er 1.0242 = 220 ≈ 1,049·10002 bytes.

Læs mere under bytes og i artiklen om digitale materialer.

[permalink]

Data, som beskriver data.

I forvaltningsøjemed bruges metadata navnlig om de oplysninger om sager og dokumenter, som er registreret i en e-journal eller i et EDH/ESDH-system.

For arkiver, biblioteket og museer (ABM-institutioner) er metadata nødvendige for at kunne identificere digitale objekter samt beskrive de tekniske og bevaringsmæssige specifikationer.

Læs mere i artiklen om metadata.

[permalink]

Den museale strategi er en digital bevaringsstrategi med hvilken der etableres et computermuseum, hvor alle udgaver af maskiner, styresystemer, programmer osv. opbevares med henblik på, at data kan læses med de programmer og på de maskiner, hvor de blev skabt.

Se også artiklerne om museal bevaring og logisk bevaring.

[permalink]

O

OAIS (Open Archival Information System) Reference Model er en international standard (ISO 14721:2003), der specificerer en model for et OAIS arkiv.

Inden for digital bevaring anvendes begrebet Trustworthy Digital Repository (troværdigt digitalt arkiv) synonymt med et OAIS arkiv for langtidsbevaring af digitale materialer.

Se også artikel om OAIS modellen.

[permalink]

Model, der bruges til at beregne udgifterne ved digital bevaring.

Se også artiklen Hvad koster det at bevare digitale samlinger?

[permalink]

Ophavsretten er det regelsæt, der beskytter ophavsmænd, producenter og udøvende kunstnere mod, at deres værker og præstationer bliver kopieret og brugt offentligt uden deres samtykke.

Se mere om ophavsret i artiklen om lovgivning.

Reglerne om ophavsret findes i ophavsretsloven.

[permalink]

Optical Character Recognition er optisk tegngenkendelse og er en teknik, der bruges til at konvertere digitale billeder af tekst til maskinlæsbar – og dermed søgbar – tekst.

 

[permalink]

P

Lov om behandling af personoplysninger. Loven fastsætter f.eks., hvilke data der må offentliggøres.

Læs mere om persondataloven i artiklen om lovgivning.

Se Persondataloven her.

Få mere information om personoplysninger her.

[permalink]

En petabyte (forkortes PB) repræsenterer 1.000.000.000.000.000 bytes eller 1.0005 bytes (8.000.000.000.000.000 bit).

Den tilsvarende binære betegnelse er pebibyte (PiB), som er 1.0245 = 250 ≈ 1,126·1.0005 bytes.

Læs mere under bytes og i artiklen om digitale materialer.

[permalink]

Ordet pixel er dannet ved en sammentrækning af de to engelske ord ”picture” og ”element” og betyder billedelement. Alle disse elementer – eller billeder i billedet – udgør tilsammen billedet. Bitmap-billeder er fx opbygget af pixels.

[permalink]

Den danske pligtafleveringsloven danner grundlaget for komplet indsamling og bevaring af den del af kulturarven, der omfatter offentliggjort materiale.

Læs mere om loven i artiklen om lovgivning og her.

Se selve lovteksten her.

[permalink]

R

Raw er en fællesbetegnelse for produktionsformater fra digitale kameraer og scannere. Ordet stammer fra engelsk og refererer til et ubearbejdet (råt) format. Raw-formater kan justeres i forhold til bestemte output i billedbehandlingsprogrammer. Efter bearbejdelsen konverteres raw formater typisk til mere standardiserede formater som jpeg eller tiff. Raw-formater sammenlignes nogle gange med datidens negativer, der i mørkekammeret kunne manipuleres og give forskellige udtryk i de positive print.

Eksempler på navne på raw-billedformater – producenten er angivet i parentes: 3FR (Hasselblad), KDC (Kodak), IIQ (Phase One), CR2 (Canon), ERF (Epson), MOS (Leaf), NEF (Nikon), ORF (Olympus), PEF (Pentax), RW2 (Panasonic), SR2 (Sony).

[permalink]

Ved remanens magnetiseres et materiale, så det fungerer som en (svag) magnet. Remanens udnyttes i forskellige sammenhænge, f.eks. i den magnetiske belægning som harddiske og magnetbånd anvender.

[permalink]

En regelmæssig stikprøvekontrol af de digitale masteres tilstand i langtidsarkivet, som sikrer at de kan læses som det er fastlagt i bevaringsplanen for den pågældende digitale samling.

[permalink]

Struktureret vurdering af risici i forbindelse med en aktivitet. Inden for digital bevaring skal der bl.a. ske en grundig risikovurdering, hvis man ønsker at gøre sit digitale arkiv til et Trustworthy Digital Repository.

Læs mere om risikostyring og -vurdering i artiklen ‘Risikostyring i digital bevaring

[permalink]

Rpm står for Revolutions Per Minute og refererer antal rotationer om en akse pr. minut. En 78’er grammofonplade skal altså rotere 78 gange på ét minut på pladespilleren for at blive afspillet med den korrekte hastighed.

[permalink]

S

Udstyr beregnet til at konvertere analogt materiale, som fx dokumenter og fotografier til digitale billeder. Der findes mange forskellige typer af scannere beregnet til forskellige typer af originalmateriale, herunder bl.a. flatbedscannere og digitale kameraer.

[permalink]

Shellak er en lak, som fremstilles af harpiks udvundet fra træer fra områder i Assam og Thailand.

[permalink]

De aspekter ved et digitalt objekt, der skal bevares over tid, for at objektet kan blive ved med at være tilgængeligt og meningsfuldt.

Se mere i artiklen om signifikante egenskaber.

[permalink]

En nøjagtig gengivelse af en original fil. Kopien lagres på et andet medie end original filen.

Se også Kopi og Formidlingskopi.

Læs mere i artiklen Bitbevaring – hvordan sikrer jeg, at data forbliver uskadte og læsbare over tid?

[permalink]

Offentliggjort specifikation af bestemte, målbare krav til et produkt eller en proces, undertiden tillige af måden hvorpå produktet eller processen skal udføres.

Vedtagelsen af standarder foretages af et nationalt eller internationalt standardiseringsorgan efter en regelsat standardiseringsproces.

Standarder kan tjene som grundlag for indgåede aftaler om krav til de standardiserede produkter eller tjenesteydelser med hensyn til deres ensartethed og kvalitetsniveau. En standard er som litterært værk omfattet af Ophavsretsloven. En dansk standard bærer betegnelsen DS, en international standard betegnelsen ISO, i begge tilfælde efterfulgt af et løbenummer og en titel.

Man skelner mellem en de facto og en de iure standard.

[permalink]

Ved streaming forstås den proces, der anvendes til at afspille lyd eller video i takt med, at det bliver leveret fra fx en internetside. Ved streaming distribueres den ønskede fil over et datanet. Alternativt til streaming anvendes kopiering/download, hvor man henter hele filen og derefter kan afspille den.

[permalink]

T

Kopi af et originalt digitalt materiale, der skal bruges til formidling. I en tilgængeliggørelseskopi er vægten lagt på muligheden for at formidle indhold til brugerne.

[permalink]

ASCII eksempel:

En tekstfil er opbygget af en række bytes, hvor hver enkel byte indeholder en kode for et tegn. Med otte bits kan vi skrive tallene fra 00000000 = 0 til 11111111 = 255. I de første tekstfiler lavede man koder for bogstaver, som blev beskrevet i ASCII (American Standard Code for Information Interchange). Denne standard brugte de sidste syv cifre af en byte til at skrive tegnkoden. Dvs. der er 128 tegn i standarden, som er illustreret i nedenstående tabel. Bemærk at de første 31 tegn er specielle tegn, som ikke kan skrives direkte. F.eks. giver kombinationen af tegn 13 = CR (Carrige Return) og tegn 10=LF (Line Feed) et linjeskift.  Disse specielle tegn er angivet med deres forkortelse i rød skrift. Bemærk også, at tegn 32 er et mellemrum.

Dette er en gammel standard, og der findes i dag mere omfattende og mere anvendte standarder som f.eks. UTF-8, som bygger på ASCII-standarden.

+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 NUL SOH STX ETX EOT ENQ ACK BEL BS HT
10 LF VT FF CR SO SI DLE DC1 DC2 DC3
20 DC4 NAK SYN ETB CAN EM SUB ESC FS GS
30 RS US ! # $ % &
40 ( ) * + , . / 0 1
50 2 3 4 5 6 7 8 9 : ;
60 < = > ? @ A B C D E
70 F G H I J K L M N O
80 P Q R S T U V W X Y
90 Z [ ] ^ ` a b c
100 d e f g h i j k l m
110 n o p q r s t u v w
120 x y z { | } ~ DEL
[permalink]

En terabyte (forkortes TB) repræsenterer 1.000.000.000.000 bytes eller 1.0004 bytes (8.000.000.000.000 bit).

Den tilsvarende binære betegnelse er tebibyte (TiB), som er 1.0244 = 240 ≈ 1,100·1.0004 bytes.

Læs mere under bytes og i artiklen om digitale materialer.

[permalink]

Et andet ord for Formidlingsformat. Det filformat, brugerne kan tilgå det digitale materiale i. Tilgængeliggørelsesformatet er typisk et udbredt format, og et format, der kun fylder lidt og derfor er nemt at give adgang til på internettet. Se også Bevaringsformat, Formidlingsformat og Filformat.

Læs en længere beskrivelse af formater i artiklen ‘Hvilke filformater egner sig bedst til langtidsbevaring?

[permalink]
I OAIS terminologi er transformering en form for digital migrering, der indebærer at data ændres. Fx er en ændring af et tekstdokument fra ASCII kode til UNICODE en transformering.
[permalink]

Begrebet Trustworthy Digital Repository (troværdigt digitalt arkiv) anvendes om en organisation bestående af mennesker og systemer, som har taget ansvar for at langtidsbevare digital information og for at gøre informationen tilgængelig for arkivets brugere. For at være “troværdigt” kræves endvidere, at institutionen sikrer og dokumenterer, at digitale samlinger og objekter bevares, således de kan tilgås i så autentisk form som muligt.

Begrebet svarer til OAIS-modellens definition af et OAIS arkiv og det anvendes i forbindelse med audit (revision) og certificering af arkiver.

[permalink]

V

Validering af filformater består hovedsageligt i at bekræfte, at filformatet overholder den standard, der ligger til grund for filformatet. Validering kan også bestå i at sikre, at filformatet overholder standarder for den individuelle institution, for eksempel at tekst er skrevet med UTF8- koder.
[permalink]

En valse er en cylinderformet lydbærer, hvor lyden er graveret ind i overfladen. Valsen blev opfundet af Edison i 1877. Man indspiller valserne ved hjælp af en Phonograph, hvor lyden kommer ind via en stor tragt, og derefter ved hjælp af en nål graveres ind i mediet. Valsen kan være lavet af voks, plastic eller metal.

Læs mere om valser på wikipedia (engelsk).

[permalink]

Vektorbilleder består af individuelle skalerbare objekter defineret af matematiske ligninger og dannes fx af tegneprogrammer.

[permalink]

Vinyl er en forkortelse for Polyvinylchlorid, også kendt som PVC, som er et af de mest anvendte plastmaterialer.

[permalink]

Vulkanit er en stenart, som opstår i forbindelse med den hurtige afkøling af lava ved et vulkanudbrud.

[permalink]

W

I metersystemet betegner måleenheden weber (forkortet Wb) magnetisk flux (magnetisk styrke).
1 weber er fluxen gennem 1 kvadratmeter af et magnetfelt på 1 tesla (vinkelret på fladen): 1 Wb = 1 T·m².

Densiteten af en båndoptagelse beskrives ved hjælp af nanoweber (1 milliarddel af 1 weber). Jo større densitet, jo bedre optagelse.

[permalink]

Hjemmeside hvor brugere kan tilføje og redigere indhold. Bruges typisk når flere brugere skal samarbejde omkring skabelse og brug af et fælles indhold.

[permalink]

X

XML er kort for Extensible Markup Language), som er et opmærkningssprog for tekst. Det er et format, der blandt andet bruges som basis til mange metadataformater, fx METS og PREMIS.

Læs mere om XML her

[permalink]

Y

En yottabyte (forkortes YB) repræsenterer 1.000.000.000.000.000.000.000.000 bytes eller 1.0008 bytes (8.000.000.000.000.000.000.000.000 bit).

Den tilsvarende binære betegnelse er yobibyte (YiB), som er 1.0248 = 280 ≈ 1,209·1.0008 bytes.

Læs mere under bytes og i artiklen om digitale materialer.

[permalink]

Z

En zettabyte (forkortes ZB) repræsenterer 1.000.000.000.000.000.000.000 bytes eller 1.0007 bytes (8.000.000.000.000.000.000.000 bit).

Den tilsvarende binære betegnelse er zebibyte (ZiB), som er 1.0247 = 270 ≈ 1.0007 bytes.

Læs mere under bytes og i artiklen om digitale materialer.

[permalink]